Piktogramy chemiczne

Nazewnictwo piktogramów:

 • GHS01: Wybuchająca bomba
 • GHS02: Płomień
 • GHS03: Płomień nad okręgiem
 • GHS04: Butla z gazem
 • GHS05: Korozja
 • GHS06: Czaszka i skrzyżowane kości
 • GHS07: Wykrzyknik
 • GHS08: Zagrożenie dla zdrowia
 • GHS09: Środowisko

Piktogram GHS08 oznaczający „ Systemowe zagrożenie dla zdrowia ” wskazuje na kilka poważnych zagrożeń dla zdrowia wewnętrznego narządy, np.:

 • Działanie uczulające na
 • drogi oddechowe Zagrożenie spowodowane aspiracją Rakotwórczość, działanie mutagenne na komórki rozrodcze lub szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR)
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe
 • Zagrożenia te rozróżnia się za pomocą użytych zwrotów H.
 • Słowa sygnałowe wskazujące stopień zagrożenia

Względny stopień zagrożenia pokazany przez piktogram jest oznaczony słowami ostrzegawczymi:

 • Niebezpieczeństwo jest używane dla wyższego poziomu.
 • Ostrzeżenie jest używane dla niższego poziomu.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H) i zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P)

Oprócz piktogramów i słów ostrzegawczych system ghs wykorzystuje zwroty H i frazy P.

 • Zwroty H są używane do dokładniejszego opisu niebezpiecznej właściwości, np.:
 • Toksyczność ostra, kategorie zagrożenia 1 i 2: H300 Połknięcie grozi śmiercią.
 • Toksyczność ostra, kategoria zagrożenia 3: H301 Działa toksycznie po połknięciu.
 • Toksyczność ostra, kategoria zagrożenia 4: H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

Zwroty P są używane do wskazania ważnych środków bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z produktem, np.:

 • P102 Chronić przed dziećmi.
 • P240 Pojemnik na uziemienie/połączenie i sprzęt odbiorczy.
 • P361 Natychmiast zdjąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Minimalna wielkość piktogramów zgodnie z europejskim rozporządzeniem CLP

O wielkości piktogramów ghs decyduje powierzchnia ograniczona czerwoną obwódką (włącznie).

Minimalny rozmiar piktogramów nie jest już określony przez pierwotne rozporządzenia CLP, ale przez dostosowanie go do postępu technicznego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 286/2011.

Dla różnych rozmiarów opakowań zaleca się następujące minimalne rozmiary poszczególnych piktogramów (krawędź x krawędź czerwonego kwadratu):

 • dla opakowań do 3 litrów: co najmniej 10×10 mm, jeśli to możliwe 16×16 mm,
 • dla opakowań >3 do 50 litry: co najmniej 23×23 mm,
 • dla opakowań o wielkości >50 do 500 litrów: co najmniej 32×32 mm,
 • dla opakowań o wielkości >500 litrów: co najmniej 46×46 mm.

W Szwajcarii minimalna wielkość jest inna dla wielkości opakowań do 3 litrów:

 • dla opakowań o wielkości do 0,125 litra: co najmniej 10×10 mm,
 • dla opakowań o wielkości > 0,125 litra do 3 litrów: co najmniej 16×16 mm.

Minimalny rozmiar etykiet zgodnie z europejskim rozporządzeniem CLP

Minimalny rozmiar etykiet jest również określany zgodnie z sekcją 1.2.1 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr. 286/2011 w zależności od wielkości opakowań:

 • dla opakowań do 3 litrów: co najmniej 52×74 mm,
 • dla opakowań >3 do 50 litrów: co najmniej 74×105 mm,
 • dla opakowań >50 do 500 litrów: co najmniej 105×148 mm,
 • dla opakowań >500 litrów: co najmniej 148×210 mm.

Wskazaną powyżej powierzchnię etykiety należy wykorzystać do informacji wymaganych na mocy art. 17 rozporządzenia CLP w jednym języku, a mianowicie:

 • nazwa, adres, numer telefonu dostawcy,
 • identyfikatory produktu,

     W przypadku produktów przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa również nominalną ilość napełnienia (o ile nie zastosowano w innym miejscu na opakowaniu),

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasła ostrzegawcze zgodnie z wymaganiami,

 • zwroty H i zwroty P zgodnie z wymaganiami, W
 • stosownych przypadkach informacje uzupełniające zgodnie z art. regulacji CLP.