Piktogramy

CZY ZNASZ PIKTOGRAMY INFORMUJĄCE O ZAGROŻENIACH?

Wszystkie chemikalia w miejscu pracy muszą być odpowiednio oznakowane, w tym piktogramy przedstawiające rodzaje zagrożeń chemicznych obecnych na tych etykietach. OSHA wymaga, aby te piktogramy informowały każdą osobę (osoby) mające kontakt z tą substancją chemiczną o rodzaju narażenia, na które są narażone. Piktogramy zapewniają szybkie wizualne ostrzeżenie o zagrożeniach chemicznych na każdej substancji, a każdy obraz ma inne znaczenie.

Zagrożenia fizyczne

OSHA definiuje zagrożenie fizyczne jako substancję chemiczną, jeśli istnieją naukowe i uzasadnione dowody, że jest to ciecz palna, sprężony gaz, palny, organiczny nadtlenek, wybuchowy, utleniacz, samozapalny, niestabilny (reaktywny) lub reagujący z wodą.

Zagrożenia dla zdrowia

OSHA definiuje zagrożenie dla zdrowia jako substancję chemiczną, w przypadku której istnieją statystycznie istotne dowody oparte na co najmniej jednym przeprowadzonym badaniu, że mogą wystąpić ostre lub przewlekłe skutki zdrowotne u narażonych osób. Te chemikalia obejmują środki toksyczne lub wysoce toksyczne, toksyny reprodukcyjne, czynniki rakotwórcze, żrące, drażniące, uczulające, nefrotoksyny, neurotoksyny, hepatotoksyny, środki działające na układ krwiotwórczy oraz środki, które mogą uszkadzać płuca, skórę, oczy lub błony śluzowe.